hỗ trợ covid

  1. taiphamduc

    2 mốc thời gian hạn chót trong tháng 11 hưởng hỗ trợ covid theo nghị quyết 116

    Gói hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid 19 theo nghị quyết 116/NQ-CP đã gần đến hồi kết vì đến ngày 31/12/2021 này sẽ hết hiệu lực và người lao động sẽ không thể làm thủ tục hưởng được nữa. Trong tháng 11 này có 2 mốc thời gian hưởng hỗ trợ từ gói này. Nếu các bạn là người lao động mà vẫn...
Top