malteser international

  1. M

    Malteser International tuyển nhân viên dự án

    Malteser International là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động tại Việt Nam về các lĩnh vực: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bền vững và Cứu trợ khẩn cấp. Malteser International đang thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của người khuyết tật vào quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” tại...
Top