marketing đường phố

  1. KendyDat

    Câu chuyện về marketing đường phố

    Dân tâm lý có câu nói vui: 1 người nói bạn là con heo - bạn không tin, 10 người nói bạn là con heo - bạn không tin, 100 người nói bạn là con heo - bạn tự động đi tìm máng heo. Câu chuyện tưởng như đùa cợt mà ngẫm lại thấy đúng với tâm lý con người. Hình ảnh/ âm thanh gì lặp đi lặp lại nhiều...
Top