sửa chữa

  1. jodiepham2204

    Giúp đỡ, Sửa chữa hay Phụng sự?

    Bài viết của tác giả Rachel Naomi Remen được Giáo Dục Cảm Xúc biên dịch từ bài đăng tiếng Anh trên trang DailyGood. Giúp đỡ, sửa chữa và phụng sự là ba cách nhìn nhận sự sống hoàn toàn khác nhau. Khi giúp đỡ, bạn xem sự sống là yếu ớt. Khi sửa chữa, bạn xem sự sống là đổ vỡ. Khi phụng sự, bạn...
Top