team leader

  1. Sóng

    Thủ lĩnh

    THỦ LĨNH Hôm nay mình suy nghĩ về vị trí của một thủ lĩnh. Sự khác biệt lớn nhất giữa một người đứng đầu và các thành viên khác trong nhóm là gì? Ai sẽ là người được chọn trong số các thành viên để trở thành thủ lĩnh của nhóm? Có phải là người sôi nổi nhất không? Có phải là người giỏi nhất...
Top