thất bại

  1. blacksun

    [Cuộc Sống] Những định luật của cuộc đời

    1. Định Luật Thất Bại Thất bại không có nghĩa là lãng phí thời gian và cuộc đời, mà thường có nghĩa là: bạn có thể sở hữu thời gian và cuộc đời một cách tốt hơn nhưng bạn đã không làm. 2. Định Luật Trái Táo Nếu có một số táo, có quả tốt có quả hỏng, thì bạn nên ăn quả tốt trước, vứt quả hỏng...
Top