[BQT] [Thông Báo] Lực lượng Ban Quản Trị KNSO

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ BAN QUẢN TRỊ
DIỄN ĐÀN WWW.KYNANGSONG.ORG


<link rel="stylesheet" href="/static/spreadsheets/client/css/598663115-tiler_view-ssl.css" type="text/css"><style>html {overflow:visible};</style><style>.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#DDDDDD;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:center;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-top:1px solid black;border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black;border-left:1px solid black;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:#DDDDDD;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:center;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:#DDDDDD;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:center;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:middle;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s12 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s13 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s14 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:middle;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s15 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:middle;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:#EEEEEE;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:middle;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:#eeeeee;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;white-space:normal;overflow:hidden;text-indent:0px;padding-left:3px;border-right:;border-bottom:;} </style>
<table id="tblMain" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><table class="tblGenFixed" id="tblMain_0" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr class="rShim"><td class="rShim" style="width: 0pt;">
</td><td class="rShim" style="width: 120px;">
</td><td class="rShim" style="width: 120px;">
</td><td class="rShim" style="width: 232px;">
</td><td class="rShim" style="width: 155px;">
</td><td class="rShim" style="width: 120px;">
</td><td class="rShim" style="width: 244px;">
</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s0">Họ</td><td class="s1">Tên</td><td class="s2">Email</td><td class="s2">Nickname</td><td class="s2">Chức vụ</td><td class="s2">Box đang quản lý</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s3">Lê</td><td class="s4">Quang Đức</td><td class="s4">admin@kynangsong.org</td><td class="s4">Mr[Kid]</td><td class="s4">Admin</td><td>
</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s5">Nguyễn</td><td class="s4">Thanh Hải</td><td class="s4">thanhhai@kynangsong.org</td><td class="s4">bluesea88</td><td class="s4">Smod</td><td class="s4">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s6">Phan</td><td class="s7">Thành Đạt</td><td class="s7">dat.phan@kynangsong.org</td><td class="s7">thanhdat1004</td><td class="s7">Smod</td><td class="s7">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s8">Ngô</td><td class="s9">Thu Hoài</td><td class="s9">hoai.ngo@kynangsong.org</td><td class="s9">lapdong</td><td class="s9">Smod</td><td class="s9">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s8">Đinh</td><td class="s9">Thanh Ngọc</td><td class="s9">ngoc.dinh@kynangsong.org</td><td class="s9">Sóng</td><td class="s9">Smod</td><td class="s9">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s8">Phạm</td><td class="s9">Anh Thư</td><td class="s9">thu.pham@kynangsong.org</td><td class="s9">jodiepham2204</td><td class="s9">Smod</td><td class="s9">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s8">Nguyễn</td><td class="s9">Thị Hải</td><td class="s9">hai.nguyen@kynangsong.org</td><td class="s9">hainguyen</td><td class="s9">Smod</td><td class="s10">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s6">Võ Văn</td><td class="s7">Đạt</td><td class="s7">vovandat@gmail.com</td><td class="s7">Kendy Dat</td><td class="s7">Smod</td><td class="s11">Tất cả</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s8">Nguyễn</td><td class="s9">Ngọc Hải Hà</td><td class="s9">nguyenngoc.haiha@gmail.com</td><td class="s9">[tf]</td><td class="s9">Mod</td><td class="s9">Nhóm Kỹ năng giao tiếp + Nhóm kỹ năng nhận thức làm chủ và phát triển bản thân + Nhóm KN truyền thông & giao tiếp
</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s12">Nguyễn </td><td class="s13">Hữu Sơn</td><td class="s13">huuson_dn2002@yahoo.com</td><td class="s13">Hoài Niệm</td><td class="s13">Mod</td><td class="s13">Bài học cuộc sống + Nhóm kỹ năng nhận thức làm chủ và phát triển bản thân.</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s8">Đào </td><td class="s9">Tài</td><td class="s9">tritai_nk1309@yahoo.com.vn</td><td class="s9">tritai</td><td class="s9">Trial_mod</td><td class="s9">Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống + Đời sống sinh viên + Khu vườn kiến thức:
</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s6">Phan</td><td class="s7">Đức Quang</td><td class="s7">phanquangbk@gmail.com</td><td class="s7">cruiseBK</td><td class="s7">Trial_mod</td><td class="s7">Góc xả stress:</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s14">Nguyễn</td><td class="s15">Thảo Minh Thư</td><td class="s15">miraclebank@yahoo.com.vn</td><td class="s15">Nguyễn Thị Minh Thư</td><td class="s15">Trial_mod</td><td class="s15">Nhóm kỹ năng Ra quyết định & Giải quyết vấn đề</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s5">Tăng</td><td class="s4">Văn Nam</td><td>
</td><td class="s4">tangnam2</td><td class="s15">Trial_mod</td><td class="s4">Nhóm KN truyền thông & giao tiếp</td></tr><tr><td class="hd">.
</td><td class="s5">Trần</td><td class="s4">Mộng Thùy</td><td class="s4">lobe_dream@yahoo.com</td><td class="s4">lobe_dream</td><td class="s4">Trial_mod</td><td class="s4">Góc làm quen + Thảo luận - Chia sẻ
</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

* Ngoài đội ngũ BQT trong danh sách trên, do tính chất và đặc trưng của một số Box tương ứng với từng bộ phận của CLB Kỹ năng Sống mà Ban Quản Trị bổ nhiệm 1 số thành viên của CLB có quyền tương tự như một Mod bao gồm:

1/ Nguyễn Đặng Hoàng Mai - dmpt_2 - Bộ Phận Event - Quản lý Box: Thông tin hoạt động
2/ Thái Anh Vũ - Vrain - Bộ Phận Nhân Sự - Quản lý Box: Chúc mừng sinh nhật + Thay lời muốn nói

* Ban Cô Vấn - Ban Điều Hành của Câu Lạc Bộ Kỹ Năng Sống đều có quyền của Smod.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
M [BQT] Thông báo họp thành viên phát triển Diễn đàn KNSO Bản Tin Diễn Đàn 11
M [BQT] Thông Báo: Đăng Ký Học Bổng Tiếng Anh Tháng 7 Bản Tin Diễn Đàn 5
M [BQT] Thông Báo: Đăng Ký Học Bổng Tiếng Anh Tháng 6 Bản Tin Diễn Đàn 10
M [BQT] Thông Báo: Tuyển Thành Viên Phát Triển Diễn Đàn Bản Tin Diễn Đàn 24
M [BQT] Thông Báo Họp Ban Quản Trị 18.06.2011 Bản Tin Diễn Đàn 18
M [BQT] Thông Báo v/v trao thưởng thảo luận sách Nghệ Thuật Săn Việc 2.0 Bản Tin Diễn Đàn 1
bluesea88 [BQT] Thông báo về việc khen thưởng cho thành viên KNSO. Bản Tin Diễn Đàn 0
M [BQT] Thông báo v/v Facebook của CLB Kỹ Năng Sống bị biến mất. Bản Tin Diễn Đàn 2
bluesea88 [BQT] Thông báo về việc bổ sung nội quy diễn đàn Bản Tin Diễn Đàn 0
bluesea88 [BQT] Thông báo V/v Hội Trái Tim Yêu Thương tách khỏi diễn đàn kynangsong.org Bản Tin Diễn Đàn 0
bluesea88 [BQT] Thông báo thành viên vi phạm Bản Tin Diễn Đàn 5
M [BQT] Thông Báo v/v: Mất Dữ Liệu Từ Ngày 09 Đến Ngày 29/07/2010 Bản Tin Diễn Đàn 2
M [BQT] Thông Báo: Hoãn Offline diễn đàn Ngày 15.05 Bản Tin Diễn Đàn 3
M [BQT] Thông Báo Tuyển Điều Hành Viên Diễn Đàn Bản Tin Diễn Đàn 29
M [BQT] Thông Báo Khẩn: v/v email thông báo Offline Bản Tin Diễn Đàn 8
M [BQT] Thông Báo v/v: Kiểm Soát Box Bàn Tròn Thảo Luận Bản Tin Diễn Đàn 9
M [BQT] Thông báo v/v 4rum tạm ngừng hoạt động 2 ngày qua Bản Tin Diễn Đàn 4
M [BQT] Thông báo tuyển Mod Bản Tin Diễn Đàn 18
M [BQT] Thông Báo v/v Đăng Ký Thành Viên Mới Bản Tin Diễn Đàn 0
tangnam2 [BQT] Về việc chụp hình noel Bản Tin Diễn Đàn 3
tangnam2 [BQT] Bầu cử gương mặt tháng 10/2011 Bản Tin Diễn Đàn 3
tangnam2 [BQT] Bầu cử gương mặt tháng 9/2011 Bản Tin Diễn Đàn 6
tangnam2 [BQT] Đề cử/Ứng cử Gương Mặt Tháng 9/2011. Bản Tin Diễn Đàn 13
tangnam2 [BQT] Bầu cử gương mặt tháng 8/2011 Bản Tin Diễn Đàn 11
tangnam2 [BQT] Đề cử/Ứng cử Gương Mặt Tháng 8/2011. Bản Tin Diễn Đàn 10
M [BQT] Mời [you] test các chức năng mới của diển đàn sắp triển khai! Bản Tin Diễn Đàn 9
M [BQT] Đăng ký nhận thư mời tham gia mạng xã hội Google + Bản Tin Diễn Đàn 54
bluesea88 [BQT] Đề cử/Ứng cử Gương Mặt Tháng 6/2011. Bản Tin Diễn Đàn 6
bluesea88 [BQT] Khen thưởng thành viên tháng 5/2011 Bản Tin Diễn Đàn 7
bluesea88 [BQT] Đề cử/Ứng cử: Gương Mặt của tháng Bản Tin Diễn Đàn 6
M [BQT] Quyết Định v/v Bổ Nhiệm Smod Bản Tin Diễn Đàn 1
M [BQT] Câu Chuyện Ngày 30 Tết Bản Tin Diễn Đàn 6
M [BQT] Cảnh báo: đề phòng Virus email lây lan trong mùa giáng sinh Bản Tin Diễn Đàn 2
Sóng [BQT] Danh mục các bài viết hay trên KNSO! Bản Tin Diễn Đàn 9
bluesea88 [BQT] Phát động chiến dịch: Chung tay dọn dẹp ngôi nhà KNSO Bản Tin Diễn Đàn 1
M [BQT] Quyết Định v/v Bổ Nhiệm Điều Hành Viên Mới Bản Tin Diễn Đàn 3
M [BQT] Tuyển Thành Viên Nhóm Radio Kỹ Năng Sống Online! Bản Tin Diễn Đàn 19
bluesea88 [BQT] Ý tưởng cho diễn đàn thân yêu. Bản Tin Diễn Đàn 15
M [BQT] Lời kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái Đất 2010 Bản Tin Diễn Đàn 22
M [BQT] 04.02.2010 - Offline Tất Niên Diễn Đàn Bản Tin Diễn Đàn 40
M [BQT] Các Thành Viên Hội Trái Tim Yêu Thương Chú Ý! Bản Tin Diễn Đàn 3
M [BQT] Forum Tạm Ngưng Hoạt Động ! Bản Tin Diễn Đàn 8
M [BQT] Đăng Ký Offline Sinh Nhật Diễn Đàn ! Bản Tin Diễn Đàn 61
M [BQT] Bình Chọn Gương Mặt BQT Tiêu Biểu ! Bản Tin Diễn Đàn 11
M [BQT] Danh Sách BQT Diễn Đàn KNSO ! Bản Tin Diễn Đàn 3
TQV [BQT] Cách khắc phục lỗi forum Bản Tin Diễn Đàn 0
TQV [BQT] [Poll] Bạn thích forum dùng emotion nào ? Bản Tin Diễn Đàn 12
M [BQT] Nội Quy Diễn Đàn ! Bản Tin Diễn Đàn 0
M [BQT] Tuyển Mod đợt II năm 2009 Bản Tin Diễn Đàn 34
M [BQT]Moderator- Những điều cần biết. Bản Tin Diễn Đàn 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top