Kết quả cuộc thi "Viết về người đàn ông tôi yêu 2010"

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
15/5/09
1,089
10,046
113
31
Vô gia cư............
kynangsong.org
#1
Kết Quả Cuộc Thi
VIẾT VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TÔI YÊU 2010

<table x:str="" style="border-collapse: collapse; width: 671pt;" width="894" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><col style="width: 48pt;" width="64"> <col style="width: 201pt;" width="268"> <col style="width: 154pt;" width="205"> <col style="width: 53pt;" width="71"> <col style="width: 47pt;" width="62"> <col style="width: 46pt;" width="61"> <col style="width: 56pt;" width="75"> <col style="width: 66pt;" width="88"> <tbody><tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl64" style="height: 12.75pt; width: 48pt;" width="64" height="17"></td> <td class="xl64" style="border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Tác giả</td> <td class="xl64" style="border-left: medium none; width: 53pt;" width="71">Bình chọn</td> <td class="xl64" style="border-left: medium none; width: 47pt;" width="62">Thanked</td> <td class="xl64" style="border-left: medium none; width: 46pt;" width="61">BGK</td> <td class="xl64" style="border-left: medium none; width: 56pt;" width="75">Tổng điểm</td> <td class="xl64" style="border-left: medium none; width: 66pt;" width="88">Kết quả</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl73" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-01</td> <td class="xl74" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Lê Tú Nhi
Nick name: Tú Nhi
</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">24</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">38</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D2:F2)" align="right">63</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Giải ba</td> </tr> <tr style="height: 26.25pt;" height="35"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 26.25pt;" height="35">MEN-02</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đào Trí Tài
Nick name: tritai
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">15</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">26</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D3:F3)" align="right">41</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-03</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Trần Thị Thu Nguyệt
Nick name: moon_tsuki
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">7</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">21</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">24</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D4:F4)" align="right">52</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl69" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-04</td> <td class="xl70" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đỗ Thạch Thủy
Nick name: _ice_
</td> <td class="xl69" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">5</td> <td class="xl69" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">30</td> <td class="xl69" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">37</td> <td class="xl69" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D5:F5)" align="right">72</td> <td class="xl69" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Giải Nhì</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-05</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Nguyễn Ngọc Minh
Nick name: Gemily
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">10</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">30</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D6:F6)" align="right">40</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-06</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Nguyễn Tường Vy
Nick name: vinguyen</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">3</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">19</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">31</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D7:F7)" align="right">53</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl67" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-07</td> <td class="xl68" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Mai Anh Đào
Nick name:
cedrci_jake</td> <td class="xl67" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl67" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">40</td> <td class="xl67" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">38</td> <td class="xl67" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D8:F8)" align="right">79</td> <td class="xl67" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Giải Nhất</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-08</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Phạm Thế Đăng
Nick name: Zarcy
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">9</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">18</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D9:F9)" align="right">27</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-09</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đỗ Thạch Thủy
Nick name: _ice_
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">7</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">31</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D10:F10)" align="right">38</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-10</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Nguyễn Thị Thanh Triều
Nick name: tide
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">6</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">20</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D11:F11)" align="right">26</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-11</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Tô Thị Mỹ Nữ
Nick name: vitcon
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">11</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">30</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D12:F12)" align="right">41</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl71" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-12</td> <td class="xl72" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đinh Thị Thanh Ngọc
Nick name: Sóng
</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">16</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">39</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D13:F13)" align="right">55</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Khuyến Khích</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-13</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đinh Thị Thu Hiền
Nick name: Thiên sứ</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">8</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">37</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D14:F14)" align="right">45</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-14</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đặng Thị Thu Trang
Nick name: trangdang
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">11</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">37</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D15:F15)" align="right">48</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-15</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Lê Mai Phương
Nick name: xa_1728km
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">8</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">28</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D16:F16)" align="right">37</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-16</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Nguyễn Thanh Trúc
Nick name: chutchit
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">15</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">28</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D17:F17)" align="right">43</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-17</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đinh Thị Thanh Ngọc
Nick name: Sóng
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">4</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">30</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D18:F18)" align="right">35</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl73" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-18</td> <td class="xl74" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Ngô Thị Thu Hoài
Nick name: Lập đông
</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">3</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">21</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">39</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D19:F19)" align="right">63</td> <td class="xl73" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Giải Ba</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl71" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-19</td> <td class="xl72" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Nguyễn Thị Hải
Nick name: Hainguyen
</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">21</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">34</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D20:F20)" align="right">55</td> <td class="xl71" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Khuyến Khích</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-20</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Lê Mai Phương
Nick name: xa_1728km
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">3</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">28</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D21:F21)" align="right">31</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-21</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" x:str="Phạm Anh Thư Nick name: " width="205">Phạm Anh Thư
Nick name:jodiepham2204</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">12</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">38</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D22:F22)" align="right">51</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-22</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Đinh Thị Thanh Ngọc
Nick name: Sóng</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">13</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">34</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D23:F23)" align="right">47</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-23</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Trần Quang Vinh
Nick name: Tôi</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">7</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">32</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D24:F24)" align="right">39</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-24</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Trần Lệ Loan
Nick name: power of desert
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">2</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">5</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">30</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D25:F25)" align="right">37</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-25</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Từ Thị Lệ Ngân
Nick name: vio_tu
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">2</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">22</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D26:F26)" align="right">25</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-26</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Mai Anh Đào
Nick name: cedrci_jake
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">2</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">11</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">33</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D27:F27)" align="right">46</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-27</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Tô Thị Mỹ Nữ
Nick name: vitcon
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">1</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">7</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">40</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D28:F28)" align="right">48</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-28</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Hà Trần Thái Hòa
Nick name: Tin Yêu
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">4</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">18</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D29:F29)" align="right">22</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl65" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" height="34">MEN-29</td> <td class="xl66" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 154pt;" width="205">Cao Kim Ngân
Nick name: meomi_cunmap
</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">0</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">6</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="right">28</td> <td class="xl75" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" x:fmla="=SUM(D30:F30)" align="right">34</td> <td class="xl65" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">
</td> </tr> </tbody></table>
 
Thích: 21 people

Bình luận bằng Facebook

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
moon_tsuki Người Đàn Ông Tôi Yêu 2010 13

Similar threads

Similar threads