[Kết quả] Cuộc thi "Viết Về Người Phụ Nữ Tôi Yêu 2010"

Mr[K]id

Thành viên mới
11/9/08
943
2,736
93
#1
Kết Quả Cuộc Thi

VIẾT VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU
2010


<table style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); width: 100%;" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">Mã
</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">Tiêu Đề
</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">Tác Giả
</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">Bình Chọn
</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);"> Thanked</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">BGK
</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">Tổng Điểm
</td><td style="border: 1px dotted rgb(255, 255, 224); vertical-align: top; text-align: center; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 20, 147); color: rgb(255, 255, 224);">Kết Quả
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 01</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Mẹ Yêu
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Mai Anh Đào
Nickname: cedrci_jake
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 17</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 11</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 44</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 72</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Giải Nhất
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 02</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Xin cho một tình yêu hết lòng</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Ngô Thị Thu Hoài
Nickname: lapdong
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 12</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 46.3</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 68.3</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Giải Nhì
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 03</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Con xin lỗi mẹ</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Lương Phương Thảo
Nickname: kyniemmua
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 14</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 12</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 44.5</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 70.5</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Giải Nhì
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 04</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Bà yêu</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Phan Thế Đăng
Nickname: Cu_Đen
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 07</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 40.2</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 57.2</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 05</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Không tên
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Đào Trí Tài
Nickname: tritai
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 7</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 44</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 61</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 06</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Ngoại</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Phạm Phương Anh
Nickname: mouse311089
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 08</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 44</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 62</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 07</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Thư tình mùa xuân
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Nguyễn Đăng Hưng
Nickname: nguyendanghung
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 45.7</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> 65.7</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; background-color: rgb(255, 255, 224); color: rgb(255, 20, 147);"> Giải KK
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 09</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Bà và mẹ, người phụ nữ của đời con</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Trương Thị Lệ Quyên
Nickname: canhbuomdo
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 9</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 5</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 44.3</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 58.3</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 10</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Cảm ơn em
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">Hà Trần Thái Hòa
Nickname: Tin yêu</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 9</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 8</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 44</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 61</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 11</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> Gửi người em gái tôi yêu
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">Trịnh Xuân Tú
Nickname: txtzeus
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 11</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 9</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">39.5
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;"> 59.5</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top;">
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 12</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> Mẹ à, con thương mẹ</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);">Nguyễn Thanh Hải
Nickname: bluesea88
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 14</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 7</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 43.5</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 64.5</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);">Giải KK
</td></tr><tr><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 13</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> Xin lỗi, tôi yêu em</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> Hoàng Vĩnh Sinh
Nickname: SinhBe
</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 15</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 8</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 43.8</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);"> 66.8</td><td style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; color: rgb(255, 20, 147); background-color: rgb(255, 255, 224);">Giải KK</td></tr></tbody></table>

Ghi chú:
- Bài dự thi mang mã số PN-08 vì vi phạm quy chế cuộc thi nên BGK đã quyết định không chấm bài thi này!
 
Thích: 55 people

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
8/3/10
262
3,767
93
TP HCM
#2
Chúc mừng các bạn đã đạt giải cuộc thi này nhé. Cho một tràn pháo tay nào....:thangloi:
 
Thích: 19 people

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
22/4/09
391
3,881
93
ĐH Kinh Tế
#3
Để có kết quả như trên, Ban giám khảo đã phải mất ăn mất ngủ, trằn trọc băn khoăn nhiều lắm lắm, vì bài viết nào cũng hay, giàu cảm xúc và chân thật... thật là đau đầu cho ban giám khảo.:vamohoi:
Chúc mừng những thí sinh đạt giải và những thí sinh sẽ đạt giải trong lần tới nhé. Những ai đạt giải nhớ dẫn ban giám khảo đi ăn nha,( một fần tất yếu của cuộc thi:cuoihaha:) không quên rủ thêm những người đã cùng dự thi với mình mà nhường lại thành tích cao nhất cho mình nữa.
 
Thích: 31 people

enor

[♣]Thành Viên CLB
17/5/09
297
3,369
93
#5
Hihi như mình dự đoán :cuoihaha: lần này có "độ" rồi .Chúc mừng bà con đạt giải cao nha khi nào party nhớ hú mình 1 tiếng nha đặc biệt bé cedrci_jake.
 
Thích: 18 people

fogpinguin

[♣]Thành Viên CLB
24/10/09
141
2,042
93
ĐH Kiến Trúc
Họ và tên
Nguyễn Ngô Anh Ngữ
#11
Hội Trái tim yêu thương có 2 bạn giựt giải nhì và giải ba, phải khao cả hội à nghen...^.^
Vậy đề nghị Hội Trái Tim Yêu Thương nhanh chóng tạo điều kiện cho các bạn có giải thực hiện khát khao đang cháy cổ họng của khá là nhiều bạn nhà mình. Hẹn nhà mình party một ngày gần nhất. Nhanh chân lên nha các bạn.
 
Thích: 12 people

Bình luận bằng Facebook