[KN SINH HOẠT] Bài hát chia tay

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
1/7/09
1,318
14,848
113
41
Tập đoàn EasyPha-max của Malaysia
#1
Giaây thaân aùi lan roäng muoân nhaø, tay saép xa nhöng tim khoâng xa, vui cöôøi ta bieát trong loøng mình nhaõn loøng, giaây phuùt ñaây chia tay ñöøng buoàn.
Gaëp nhau ñaây, roài chia tay, ngaøy vaøng nhö ñaõ vuït qua trong phuùt giaây. Nieàm haêng say, coøn chöa phai, ñöôøng tröôøng soâng nuùi heïn mai ta sum vaày (2 laàn).
Giôø chia tay, giôø chia tay, ñaõ saép ñeán roài baïn ôi. Naøo cuøng haùt, naøo cuøng haùt, vui leân ñoùn chaøo ngaøy môùi. Ta haùt ca vang vang trong giôø taïm bieät. Ta giöõ trong tim ta nhöõng ngaøy vui ñaõ qua. Taïm bieät nheù, taïm bieät nheù, ñaõ ñeán giôø chia tay. Heïn gaëp nheù, heïn gaëp nheù, duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau hoaøi… Baïn… ôi…!

:data:
 
Thích: 27 people

longteo

[♣]Thành Viên CLB
15/9/08
265
1,106
93
Trường Đời
#5
Cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Về liên khúc bài hát chia tay này vẫn có thể search trên google ra mp3. Tuy nhiên do các bạn trong clb (đặc biệt nữ) rất hâm mộ anh nên mới yêu cầu anh Tiến hát, sau đó thu âm lại rồi gửi cho mọi người. hihihi. Hy vọng anh sẽ không làm phụ lòng mọi người
 
Thích: 15 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
32
ĐH Ngân Hàng
#6
p không biết đọan đầu của bài hát chia tay có fải nằm trong bài hát này không nên post lên cho mọi ng cùng nghe thử hén!
Dây Thân Ái

Dây thân ái lan rộng muôn nhà,
Tay sắp xa nhưng tim không xa.
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng,
Ta hát vang trong không gian đơm hoa
Đường tuy xa nhưng tình bao la
Tiếng hát theo hương thơm nhạc lưu truyền.
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần,
Vang hát ca chia tay đừng buồn.

[FLASH]
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/e9aLiiFFE2[/FLASH]
[/FLASH]​
 
Thích: 17 people

Bình luận bằng Facebook