[KN SINH HOẠT] Bài hát chia tay

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Giaây thaân aùi lan roäng muoân nhaø, tay saép xa nhöng tim khoâng xa, vui cöôøi ta bieát trong loøng mình nhaõn loøng, giaây phuùt ñaây chia tay ñöøng buoàn.
Gaëp nhau ñaây, roài chia tay, ngaøy vaøng nhö ñaõ vuït qua trong phuùt giaây. Nieàm haêng say, coøn chöa phai, ñöôøng tröôøng soâng nuùi heïn mai ta sum vaày (2 laàn).
Giôø chia tay, giôø chia tay, ñaõ saép ñeán roài baïn ôi. Naøo cuøng haùt, naøo cuøng haùt, vui leân ñoùn chaøo ngaøy môùi. Ta haùt ca vang vang trong giôø taïm bieät. Ta giöõ trong tim ta nhöõng ngaøy vui ñaõ qua. Taïm bieät nheù, taïm bieät nheù, ñaõ ñeán giôø chia tay. Heïn gaëp nheù, heïn gaëp nheù, duø caùch xa nhöng ta vaãn nhôù nhau hoaøi… Baïn… ôi…!

:data:
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Ban chủ nhiệm sẽ tập cho mọi người hát. Anh Văn đó. Chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon nha.
 

longteo

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Về liên khúc bài hát chia tay này vẫn có thể search trên google ra mp3. Tuy nhiên do các bạn trong clb (đặc biệt nữ) rất hâm mộ anh nên mới yêu cầu anh Tiến hát, sau đó thu âm lại rồi gửi cho mọi người. hihihi. Hy vọng anh sẽ không làm phụ lòng mọi người
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
p không biết đọan đầu của bài hát chia tay có fải nằm trong bài hát này không nên post lên cho mọi ng cùng nghe thử hén!
Dây Thân Ái

Dây thân ái lan rộng muôn nhà,
Tay sắp xa nhưng tim không xa.
Vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng,
Ta hát vang trong không gian đơm hoa
Đường tuy xa nhưng tình bao la
Tiếng hát theo hương thơm nhạc lưu truyền.
Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần,
Vang hát ca chia tay đừng buồn.

[FLASH]
[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/e9aLiiFFE2[/FLASH]
[/FLASH]​
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Hihihihi, đúng rồi đó Phương.
Nhưng qua năm tháng nó được cải biên cho phù hợp với sinh hoạt vòng tròn.
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Hay lắm anh ah.Anh có thể post thêm mấy bài mở đầu cuộc sinh hoạt nữa không?Đây mới chia tay k ah.hihi
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Anh thấy các bạn có post lên ở phần bài hát sinh hoạt vòng tròn mà
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Anh ơi, có lời mà hok biết hát, bữa nào dạy tụi em hát zí
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
oke, sẵn sàng thôi, ghi sẵn bài hát ra sổ tay đi. Thứ năm này anh tập luôn cho mọi người
 

Bình luận bằng Facebook

Top