Ngân hàng Bản Việt thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện mua cổ phiếu

Đan Thảo

Thanh viên kỳ cựu
Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Trụ sở chính: Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: +84 (028) 62 679 679 Fax: +84 (028) 6263 8668

Ngân hàng TMCP Bản Việt thông báo đến các cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt

Mã chứng khoán: BVB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2023

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung cụ thể:

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 91.772.500 cổ phần

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 04 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, mỗi quyền mua được mua 01 cổ phần phát hành thêm).

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Phương án làm tròn: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ huỷ bỏ.

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có)

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị;

Cổ phiếu bán không hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua.

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, số cổ phần không bán hết sẽ được HĐQT:

Phân phối cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Ngân hàng có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết được phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định tại khoản 2 điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của Pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa đươc phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

Ví du: cổ đông A sở hữu 50 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 4:1, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là (50x1)/4 = 12,5 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 12 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.

Quy định về chuyển nhượng quyền mua: quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không được phép chuyển nhượng

Quy định về chứng khoán đặt mua:

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 03/04/2023 đến ngày 25/04/2023

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng

Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu và nộp tiền tại thành viên lưu ký đó.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu tại trụ sở Ngân hàng TMCP Bản Việt 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM hoặc liên hệ số điện thoại:(028) 62 679 679, ext: 880 hoặc 567 để được hướng dẫn cụ thể và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bản Việt

Số TK: 0071001117701

Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam- CN TPHCM (VCB HCM)

Nội dung chuyển tiền (cú pháp bắt buộc): Họ tên cổ đông - Số CMND/CCCD/Số ĐKSH- nộp tiền mua .....(số lượng) cổ phiếu BVB

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.063.500 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 550.635.000.000 đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:15.

Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện quyền mua cổ phần:

Tuân thủ đầy đủ các quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại BVB; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của BVB; không được góp vốn, mua cổ phần của BVB dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật; Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho BVB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư tại BVB. BVB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;

Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017, sau đây gọi là Luật các tổ chức tín dụng hiện hành) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan, cụ thể:

“Điều 55. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng.

Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ các trường hợp sau đây:

Sở hữu cổ phần tại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng tại công ty con, công ty liên kết quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 103, khoản 3 Điều 110 của Luật này;

Sở hữu cổ phần nhà nước tại tổ chức tín dụng cổ phần hóa;

Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này.

Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá 20% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này. Cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác.

Tỷ lệ sở hữu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này bao gồm cả phần vốn ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần.

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải nắm giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng; các cổ đông sáng lập là pháp nhân phải nắm giữ số cổ phần tối thiểu bằng 50% tổng số cổ phần do các cổ đông sáng lập nắm giữ.”

Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;

Tuân thủ quy định pháp luật về việc nhà đầu tư nước ngoài mua, sở hữu cổ phần của tổ chức tín dụng Việt nam

Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do BVB quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của BVB trong phạm vi vốn cổ phần đã góp vào BVB;

Không rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi BVB dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của BVB;

Tuân thủ Điều lệ và (các) quy chế quản lý cổ đông của BVB;

Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh BVB dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Ngân hàng Bản Việt cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Đan Thảo Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lo lắng về khủng hoảng ngân hàng Mỹ Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước nói gì về khả năng giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2023? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Khủng hoảng ngân hàng khu vực Mỹ sẽ lan rộng? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh ở các kỳ hạn ngắn Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Sau 1 năm mới giải ngân được 0,64% gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ, Ngân hàng Nhà nước đề xuất chuyển sang chính sách khác Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Cổ phiếu sụt 50% chỉ trong vài giờ, một ngân hàng Mỹ nữa đang lung lay Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thêm một ngân hàng Mỹ “sập tiệm”, vì sao Fed vẫn có thể tăng lãi suất? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Eximbank đạt giải thưởng Sao Khuê về lĩnh vực ngân hàng số Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Sẽ giám sát, xử lý nghiêm các ngân hàng không thực hiện đúng chủ trương giãn nợ Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Rà soát các ngân hàng có lãi vay cao, điểm danh ngân hàng cho vay tới 14,63%/năm Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Chính thức cho phép ngân hàng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại nhiều ngân hàng cao hơn kỳ hạn trên 12 tháng Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước ban hành ngay 2 thông tư hỗ trợ người dân, doanh nghiệp Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng lên sàn để tăng độ minh bạch cho toàn hệ thống Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Nếu bất động sản chỉ dựa vào ngân hàng, sẽ rủi ro lớn khi chính sách đổi chiều Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Hộ kinh doanh có thể vay linh hoạt 24h từ ngân hàng Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Warren Buffett đề nghị phạt nặng lãnh đạo các ngân hàng phá sản Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Vì sao chưa nới “room” ngoại lên 49% đối với tất cả ngân hàng tư nhân? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Nợ xấu trái phiếu 8,15% ảnh hưởng thế nào tới chất lượng tài sản ngân hàng? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Nhiều tiện ích mới trên Ngân hàng số cho khách hàng doanh nghiệp của PVcomBank Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng chuyển đổi số và phần chìm của tảng băng Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giảm thêm lãi suất trong quý 2/2023? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Bốn ngân hàng lớn bắt đầu giải ngân gói 120.000 tỷ cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước cùng lúc ban hành 5 quyết định giảm lãi suất Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Một hiệp hội chăn nuôi kiến nghị ngân hàng gia hạn nợ và tiếp cận gói vay hỗ trợ 2% lãi suất Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo "bơm vốn" cho các doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Việt đầu tiên triển khai giải pháp Oracle Exadata Cloud at Customer Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Mở rộng tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế tập thể Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng dài cổ chờ hành lang pháp lý ngân hàng điện tử Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Khủng hoảng ngân hàng Mỹ: Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Tổng cục Thi hành án dân sự đề ra 9 nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi hành án tín dụng, ngân hàng trên 20 tỷ đồng Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Giá vàng thế giới tăng dữ dội sau vụ sụp đổ ngân hàng Mỹ Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Chính phủ đốc thúc Ngân hàng Nhà nước xử lý các ngân hàng yếu kém Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo 10 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới trong 5 năm qua, Trung Quốc và Mỹ thống trị Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Lộ diện “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất Việt Nam” Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo Triển vọng của các ngân hàng bán lẻ trong năm 2023 Tài Chính - Ngân hàng 0
Đan Thảo OCB ra mắt ngân hàng số thế hệ mới Lionbank Tài Chính - Ngân hàng 0
doandangphong [Tài chính] Hỗ trợ cho Phong tài liệu môn Tiền Tệ Ngân Hàng Tài Chính - Ngân hàng 1
vermouth [Tài chính] Vốn tự có của Ngân hàng bao gồm những gì? Tài Chính - Ngân hàng 0
ungtiendung [Tài chính] Có bạn nào có đề thi cao học Tài chính Ngân hàng không? Tài Chính - Ngân hàng 0
ungtiendung [Tài chính] ACB đứng đầu bảng xếp hạng tín nhiệm các ngân hàng Việt Nam Tài Chính - Ngân hàng 0
vermouth [Tài chính] Lợi nhuận của ngân hàng: có thực sự cao? Tài Chính - Ngân hàng 0
vermouth [Tài chính] Vì sao ngân hàng ngại tăng vốn? Tài Chính - Ngân hàng 0
TheWind [Tài chính] Nhận diện về khủng hoảng Ngân hàng! Tài Chính - Ngân hàng 0
vermouth [Tài chính] 5 trường hợp Ngân hàng phải giảm vốn điều lệ bắt buộc Tài Chính - Ngân hàng 1
vermouth [Tài chính] Quy trình tín dụng của ngân hàng Tài Chính - Ngân hàng 5
TheWind [Tài chính] Lơi nhuận của ngân hàng? Tài Chính - Ngân hàng 3
moon Ngân hàng trung ương Tài Chính - Ngân hàng 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top