[Cuộc Sống] Truyện rất ngắn: Con thằn lằn

phuctuy

Thanh viên kỳ cựu
Đây là một câu chuyện có thật ở Nhật Bản.

Một người Nhật muốn sửa lại ngôi nhà đôi chút, nên đã phá bức tường đi :cuoinhamhiem:.

Nhà ở Nhật thường có một khoảng rỗng nhỏ giữa các bức tường gỗ. Khi phá những bức tường, người đó nhìn thấy một con thằn lằn bị mắc kẹt vì có chiếc đinh từ phía ngoài đóng dính vào chân :khocto:.

Người ấy nhìn thấy vậy, thế nên rất thương cảm, nhưng cũng hết sức tò mò vì khi kiểm tra chiếc đinh, anh thấy nó được đóng từ khi mới xây, tức là từ 10 năm nay rồi :phandoi:.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Con thằn lằn sống như thế ở một khoảng trống trong tường trong suốt 10 năm không hề xê dịch. Một điều tưởng chừng như quá dị thường, thậm chí là không thể :phandoi:.

Và anh ta đã tự hỏi làm sao con thằn lằn sống suốt 10 năm mà không hề đi một bước nào vì chân nó đã bị đóng đinh :nghivan:.
Anh ta tạm ngừng làm việc, ngồi một góc quan sát con thằn lằn, xem nó làm gì và có gì để ăn.

Một lúc sau không biết từ đâu xuất hiện một con thằn lằn khác, miệng ngậm thức ăn, bò về phía con thằn lằn mắc kẹt
:choangvang:.

Không biết con thằn lằn mang thức ăn tới có họ hàng gì với con thằn lằn mắc kẹt hay chúng cùng một gia đình? Nhưng nó đã mang thức ăn tới trong suốt 10 năm.
Không mệt mỏi, không từ bỏ hy vọng:them:.

Và nếu như người Nhật kia không phá bức tường thì không biết sự yêu thương này còn tiếp tục đến bao giờ?


Trong một xã hội đầy đủ những tiến bộ về công nghệ thông tin, sự tiếp cận của chúng ta đối với thông tin ngày càng nhanh hơn, liên lạc ngày càng dễ hơn. Nhưng khoảng cách giữa con người với nhau... dường như mỗi ngày một xa hơn…. :danhdau:
 

nắng ấm

Thành viên năng động
xa nhau hơn ?

trong thời đại hiện nay khi càng hiện đại hơn thì dường như người ta càng xa nhau hơn, điều đó cảm nhận rất đúng
ngày xưa khi cần trao đổi thông tin với nhau người ta bắt buộc phải gặp nhau, xa hơn thì những lá thư tay gửi đi ...
còn bây giờ email, điện thoại, chát ... biết bao phương tiện rất ư là tiện lợi gọn gàng và nhanh chóng cần gì còn phải gặp nhau mặt đối mặt , tay chạm tay nữa
biết vậy nhưng đâu còn cách nào khác đâu
cuộc sống bây giờ quá bận rộn để con người khó có thể sống chậm như xưa
câu chuyện đau lòng xẩy ra, một người đã chết đói giữa thành phố Tokyo hoa lệ, sau 3 ngày người ta nghe mùi hôi mới phát hiện ra. Cuộc sống biết bao câu chuyện như thế
và hôm nay bạn và tôi có đang xa nhau như thế không ?
cháu cảm ơn Bác Tuy đã post bài viết này thật sự có ý nghĩ
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Cảm động lắm, sau khi đọc xong, có 1 cái gì đó như mắc lại nơi cổ họng, là 1 cảm xúc thật. Dần dần mình xa cách với những người quan trọng với mình, chỉ bởi vì mình nhiều thứ để lo quá, để bận rộn quá...Nếu bạn của chúng ta là con thằn lằn kia, liệu ai trong chúng ta có thể là con thằn lằn ngày ngày mang thức ăn đến? và nếu 1 trong chúng ta là con thằn lằn bị kẹt thì sao???
Cuộc sống, mình k hề muốn hờ hững với những người quan trọng với ta nhưng rồi vòng xoáy của cuộc đời nó có 1 ma lực hấp dẫn lắm....
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Hôm nay học được một điều từ tĩnh tâm. Một tình bạn cũng giống như một chiếc thuyền, dù to lớn đến mức nào, vẫn cần được tu sửa, để nó thật hoàn thiện trước khi ra khơi.
Mối quan hệ cũng vậy, sự xa gần không phụ thuộc quá nhiều vào ngoại cảnh, mà điều đáng sợ nhất là sự xa cách từ trong trái tim ta.
 

swynts

Cây đang thụ phấn
Tình yêu tuyệt nhỉ , ( thằn lằn sống cũng lâu thật ) , chắc đó là thằn lằn mẹ và thằn lằn con :D
 

Trần Mít

Thanh viên kỳ cựu
Trong xã hội xô bồ này, thì dường như sự giúp đỡ lẫn nhau đã dần bị xóa nhòa. Người nào biết người nấy. Và vì cái tôi quá nhiều...
1 bài viết có thể đánh thức lòng trắc ẩn trong mỗi con người !
 

nguyenducnam

Thành viên năng động
Ngaøy nay...

Ta coù nhieàu toøa nhaø cao hôn vaø xa loä roäng hôn,
nhöng nhaân caùch thaáp heøn vaø quan ñieåm heïp hoøi hôn.

Ta chi xaøi nhieàu hôn, maø vui höôûng ít hôn.

Nhaø cöûa lôùn hôn, maø gia ñình nhoû hôn

Ta laêng xaêng nhieàu hôn, maø laïi ít thì giôø hôn.

Ta coù nhieàu kieán thöùc hôn, maø ít suy xeùt hôn.

Ta coù nhieàu thuoác men hôn, maø laïi ít söùc khoeû hôn.

Ta gia taêng cuûa caûi maø giaûm thieåu giaù trò cuûa mình

Ta noùi nhieàu, yeâu ít vaø gheùt thaät nhieàu

Ta leân taän Cung Traêng vaø trôû veà,
nhöng laïi thaáy ngaïi nguøng
khi phaûi baêng qua ñöôøng ñeán vôùi ngöôøi haøng xoùm.

Ta chinh phuïc khoâng gian
maø khoâng chinh phuïc ñöôïc noäi taâm mình.

Thu nhaäp thì cao hôn, maø ñaïo ñöùc laïi thaáp hôn.

Ta coù nhieàu thôøi giôø ñeå töï do, maø laïi thieáu nieàm vui

Coù nhieàu thöùc aên hôn, nhöng dinh döôõng keùm hôn....

Ñaây laø thôøi buoåi maø hai ñaàu löông ñem veà,
nhöng ly dò laïi gia taêng

Ñaây laø thôøi buoåi maø nhaø cöûa tieäoõn nghi hôn,
nhöng gia ñình tan vôõ nhieàu hôn

Vì theá, baïn ôi coù leõ
Töø hoâm nay ...

Chuùng ta ñöøng chôø ñôïi moät cô hoäi ñaëc bieät,
bôûi vì moãi ngaøy soáng ñaõ laø moät cô hoäi ñaëc bieät roài.

Haõy laøm nhöõng gì maø baïn thaáy vui thích nhaát,
haõy thaêm vieáng nhöõng nôi maø baïn ñònh seõ ñi...

Cuoäc ñôøi laø moät chuoãi ngaøy vui höôûng,
chöù khoâng chæ laø soáng coøn.

Vì theá baïn luoân nhaéc mình
ñöøng trì hoaõn ñeå gieo nuï cöôøi vaø nieàm vui quanh mình.

Haõy xoùa khoûi cuïm töø:
“hoâm naøo...” hay “moät ngaøy naøo ñoù...”

Haõy vieát ngay baây giôø laù thö maø baïn töï nhuû:
“ngaøy naøo ñoù mình seõ vieát...”

Haõy noùi vôùi ngöôøi thaân, vôùi baïn höõu
raèng baïn yeâu quí hoï heát loøng.

Moãi ngaøy, moãi giôø, moãi phuùt ñeàu ñaëc bieät...

Vaø chuùng ta khoâng bieát
ñaáy coù phaûi laø giôø phuùt choùt cuûa mình chaêng....

Neáu chuùng ta quaù baân roän ñeán ñoä baûo raèng “mai moát chuùng ta seõ laøm”; thì : caùi ‘mai moát’ ñoù coù theå laø moät ngaøy raát xa, thaäm chí chuùng ta khoâng coøn treân maët ñaát naøy ñeå chöùng kieán caùi ‘mai moát’ ñoù...
 

nobita_love_capuccino

Thành viên mới
đôi khi bây giờ mà tim được tình cảm thế thật la khó .nhưng tôi tin trong cuộc sống vẫn có những việc giản dị và hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng nó
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
sv1:
có 1 câu nói bất hủ ( cái này chế lại nha bà con ^^ )
sống trên đời sống cần có...1 đống tiền
làm gì em biết không?
Để quăng vào mặt người khác chứ làm gì
đó cuộc sống giờ là thế đó
chán há, tình cảm được đem ra trao đổi ngang giá với tiền tệ ( ẹc chắc bị lặm kinh tế chính trị quá )
mong rằng 1 ngày nào đó không biết có xa hay không nhưng tới lúc đó mọi người sẽ sống cảm thông với nhau hơn, yêu thương nhau hơn, nói dại chứ giờ mình mong đất nước cứ như hồi còn đế quốc mỹ cả nước đoàn kết biết bao nhiêu, nghĩa tình biết bao nhiêu, còn giờ...
sv2:
thôi đi cái đồ sinh viên... ăn mì tôm mà bày đặt nói chuyện thế giới.hé hé
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Vrain [Cuộc Sống] Truyện rất ngắn - ý vị Quà Tặng Cuộc Sống 0
Vrain [Gia Đình] Truyện ngắn ý vị - p.4 Quà Tặng Cuộc Sống 0
Vrain [Cuộc Sống] Truyện ngắn ý vị - P3 Quà Tặng Cuộc Sống 0
Vrain [Cuộc Sống] Truyện ngắn ý vị - P.2 Quà Tặng Cuộc Sống 0
Vrain [Gia Đình] Truyện ngắn về MẸ Quà Tặng Cuộc Sống 0
kieuphuong [Cuộc Sống] Truyện ngắn vừa mới sưu tầm, đáng đọc lắm cả nhà ơi Quà Tặng Cuộc Sống 2
H [Cuộc Sống] Yếu tố tình dục rất có giá. Bạn có biết tại sao không? Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Tại sao người xấu xa trông rất đẹp Quà Tặng Cuộc Sống 1
H [Cuộc Sống] 1 phương pháp thuyết phục rất dễ  Quà Tặng Cuộc Sống 0
H [Cuộc Sống] Tại sao rất khó để chấp nhận bản thân Quà Tặng Cuộc Sống 0
lapdong [Gia Đình] Chuyện rất ngắn về gia đình Kỹ Năng Sống Quà Tặng Cuộc Sống 33
phanminhsang187 [Cuộc Sống] Con đã từng đi qua cuộc đời này và con rất ngoan Quà Tặng Cuộc Sống 2
candyvy [Tình Yêu] Sợi Dây Tình Yêu [Một bài học rất hay về tình yêu] Quà Tặng Cuộc Sống 19
H [Cuộc Sống] Vẻ đẹp của sự ngắn gọn Quà Tặng Cuộc Sống 0
TQV [Cuộc Sống] [Clip] Cậu bé ác độc [ Hoạt hình ngắn ý nghĩa ] [ Oscar 2008 ] Quà Tặng Cuộc Sống 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top